Dataskyddsinformation

Innehållsförteckning över dataskyddsinformation

1. Dataskyddsinformation för e-handel
2. Dataskyddsinformation för MediaMarkt Club

1. Dataskyddsinformation för e-handel

Cookies

Den här webbplatsen innehåller cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator och innehåller information som gör det möjligt att följa ditt surfande. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på MediaMarkts sida.

Enligt lagen om elektronisk information ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att cookies används, vad de används till och hur de kan undvikas. Vill du veta mer om lagen och dess innebörd läser du detta på Post- och telestyrelsens hemsida.

Hos oss används cookies för att komma ihåg om du har besökt mediamarkt.se tidigare och vilka uppgifter du har lämnat vid dessa besök eller under ditt pågående besök. Vi får då bland annat information om vilket varuhus som är närmast dig. Utöver detta används även cookies för att kontrollera om du har Flash installerat eller inte och för att vi skall kunna föra statistik över våra besökare. Dessa uppgifter avidentifieras och några personliga uppgifter används inte för statistik.

Vill du inte acceptera cookies kan du ställa in webbläsaren så att den automatiskt nekar cookies eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Det är även möjligt att radera cookies med hjälp av webbläsaren. På webbläsarens hjälpsidor hittar du mer information. Om du inte accepterar cookies kan det dock leda till att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut.

Sekretesspolicy

Om du registrerar dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress. Du får endast nyhetsbrevet om du har valt att prenumerera. Du kan avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst och utan kostnad, observera dock att avgifter för datatrafik genom din operatör kan tillkomma. För att göra detta, klicka på länken i slutet av varje nyhetsbrev.

Media-Saturn Nordic Shared Services AB
Invernessvägen 2
182 76 Stocksund
Telefon: 08-555 021 00
Org.nr: 556687-5240

Personuppgifter

Säljaren följer personuppgiftslagen. Säljaren är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter kunden lämnar till säljaren i samband med registrering av ett användarkonto eller annars vid en beställning. Uppgifterna använder säljaren normalt för att kunna uppfylla sina åtaganden gentemot kunden, svara på kundens frågor eller ge kunden tillgång till specifika uppgifter eller erbjudanden. Personuppgifter kan också komma att lagras, bearbetas och delges till andra bolag inom Media Marktkoncernen samt samarbetspartners så att säljaren kan få en bättre förståelse för kundens behov och förbättra säljarens produkter och tjänster samt för marknadsföring. Säljaren kan också behandla personuppgifterna för något ytterligare ändamål som har direkt samband med det ursprungliga ändamål för vilket personuppgifterna samlats in, om det behövs för att utarbeta, förhandla om eller sluta ett avtal med kunden, om det krävs enligt lag eller av behörig myndighet, om det behövs för att utarbeta eller vidmakthålla ett juridiskt käromål eller försvar, eller om det behövs för att förhindra bedrägerier eller annan brottslig verksamhet.

Kunden har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av kundens personuppgifter som förekommer. Kunden kan också när som helst skriftligen begära att kundens registrering upphör eller rättelse av registrerade uppgifter, förutsatt att borttagningen inte påverkar fullgörandet av ingånget avtal. Kunden har också möjlighet att skriftligen anmäla att kunden motsätter sig viss behandling av personuppgifter, exempelvis för ändamål som rör direkt marknadsföring. Personuppgifterna bevaras till dess de inte längre behövs. Dock inte längre än tillåtet enligt personuppgiftslagen.

Begäran om information, avregistrering och rättelse lämnas skriftligen till säljarens administrationsbolag, Media-Saturn Nordic Shared Services AB, Invernessvägen 2, 182 07 Stocksund.

2. Dataskyddsinformation för MediaMarkt Club

1.Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är redblue services GmbH, Helene-Wessel-Bogen 3, 80939 München (ett dotterbolag inom Media-Saturn-gruppen och nedan kallad ”vi”).

Om du har frågor som rör denna dataskyddsinformation eller om du av annan anledning vill komma i kontakt med oss angående hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post till club@mediamarkt.se eller skicka brev till Media Saturn-Nordic Shared Services AB, Att: Media Markt Club, Box 5, 182 07 Stocksund.

2. Så här använder vi dina personuppgifter

a) Registrering och medlemskap

För att du ska bli medlem i MediaMarkt Club behöver vi ditt för- och efternamn, din adress, ditt födelsedatum och ditt personnummer (grunduppgifter). Dessa grunduppgifter och eventuella andra uppgifter som du lämnat direkt till oss, Media-Saturn Nordic Shared Services AB, det lokala varuhuset eller MediaMarkt e-handel Sverige AB (webbshop) vidarebefordras till redblue för att där behandlas och användas för medlemskapet i MediaMarkt Club.

Om du registrerar e-postadress och eller mobilnummer godkänner du att vi använder dessa kanaler för marknadsföring.

För ditt medlemskap och för att kunna presentera samtliga klubberbjudanden för dig är det nödvändigt att de uppgifter som samlats in med anledning av avtal som slutits på www.mediamarkt.se eller i Media Markt-varuhusen i Sverige (t.ex. varuhus, datum och klockslag för inköpet, inköpt produkt, pris, betalsätt) skickas till oss och behandlas och används av oss. För att det varuhus du valt ska kunna informera dig om lokala förmånserbjudanden och kampanjer (t.ex. specialkampanjer, evenemang) vidarebefordrar vi dina grunduppgifter till detta.

Notera att du själv är ansvarig för uppdateringen av dina uppgifter då vi i dagsläget inte använder oss av någon extern källa. Lämnar du personnummer kommer vi på sikt att använda folkbokföringen som uppdateringskälla.

b) Utskick av information genom MediaMarkt Club, specialkampanjer och övrig kommunikation

Vi vill gärna att du tycker det är intressant att läsa information från oss. Vår ambition är att skräddarsy information och erbjudanden som intresserar dig. Vi använder dina personuppgifter för att skicka information om vårt utbud, övriga kampanjer eller för att förbättra Media Markt Club (genom t.ex. frågor om kundnöjdhet eller undersökningar om hur vi kan förbättra vårt utbud).

När du har samtyckt till reklamutskick från oss eller då vi har rätt till detta enligt lag kan vi sända dig reklam som är skräddarsydd för dig och anpassad efter dina personliga intressen. För detta reklamsyfte behandlar vi dina personuppgifter som har samlats in vid användning av kundterminalerna på varuhusen, MediaMarkt Club-tjänster, MediaMarkts app, MediaMarkts Online Community, MediaMarkts kundtjänst eller på www.mediamarkt.se. De personuppgifter som samlas in beskrivs närmare nedan. Uppgifter om eventuella klagomål eller reklamationer från dig eller data avseende rättsliga krav ska inte användas i detta syfte.

Utöver dina grunduppgifter och eventuella frivilligt angivna personuppgifter samlar vi in, behandlar och använder följande uppgifter, förutsatt att du samtyckt till detta eller att vi har laglig rätt:

•de uppgifter om ditt köpbeteende som vidarebefordrats till oss enligt punkt 2 a) stycke 2

•uppgifter om besök på www.mediamarkt.se såvida du inte har återtagit ditt samtycke till en sådan överföring (se dataskyddsinformation för webbshoppen på www.mediamarkt.se/?layer=privacy)

•svarsdata (t.ex. öppnings- och klickfrekvens för nyhetsbrev, deltagande i klubbevenemang och reaktioner på kampanjer)

•data som samlas in när du tar kontakt till exempel per telefon, genom vår kundtjänst eller ett communityinlägg (t.ex. antal samtal och antal inlägg)

Om insamling, behandling eller användning av personuppgifter baseras på ditt samtycke, kan du när som helst inför framtiden återkalla ditt samtycke och när som helst inför framtiden motsätta dig insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter för reklamändamål. Ytterligare information om dina rättigheter att återkalla och motsätta dig hittar du under punkt 5 eller i dataskyddsinformationen för webbshoppen www.mediamarkt.se/?layer=privacy

Viss information som är nödvändig för medlemskapet i klubben och för att utnyttja klubberbjudandena skickar vi till dig enligt de kontaktuppgifter som du angivit. Dessa typer av information, som t.ex. statusinformation, vinstmeddelanden eller rabattkuponger, kan inte avbeställas såvida du inte säger upp ditt medlemskap.

c) Lagring

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål och syften som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina uppgifter enligt lag.

d) Övrigt

Vi samlar in, behandlar och använder de personuppgifter som du ger oss per telefon eller e-post eller på annat sätt låter oss att ta del av. Slutligen samlar vi in, behandlar och använder dina personuppgifter i enlighet med lagkrav och myndighets- eller domstolsbeslut samt för att tillvarata vår rätt.

3.Till vem vidarebefordrar vi personuppgifter?

Dina personuppgifter vidarebefordras endast till utvalda och kontrakterade tjänsteleverantörer enligt följande beskrivning.

a) Vidarebefordran inom Media-Saturn-gruppen

Vi vidarebefordrar dina personuppgifter till företag inom Media-Saturn-gruppen (Media Saturn-Nordic Shared Services AB, MediaMarkt e-handel Sverige AB och MediaMarkt-varuhusen) för databehandling för klubbändamål. Detta är särskilt nödvändigt för att du ska kunna utnyttja alla våra erbjudanden och förmåner. När du kontaktar ett varuhus eller Media Markts kundtjänst för att ställa frågor, framföra önskemål eller klagomål får även dessa tillgång till dina personuppgifter för att kunna behandla ditt ärende.

b) Vidarebefordran till serviceföretag

För att kunna erbjuda dig samtliga klubbförmåner anlitar vi serviceföretag, till exempel för att framställa det personliga klubbkortet eller för att skicka e-postmeddelanden, och till dessa överlämnar vi med strikta instruktioner de personuppgifter som krävs för att utföra uppgifterna.

Dessa företag är kontrakterade av oss för att arbeta med databehandling och får därför endast använda de personuppgifter som ställts till deras förfogande enligt våra instruktioner. I dessa fall är vi juridiskt ansvariga för den databehandling som görs av de företag som kontrakterats av oss.

c) Tredje part

Vi kommer inte att lämna dina personuppgifter vidare till andra tredje parter än de som nämns ovan.

4. Rättelse av personuppgifter

Enligt PUL (Personuppgiftslagen) har du rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, skriftligen begära av oss att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Kontakta oss genom att använda det kontaktuppgifter som framgår nedan under punkten 5.

Personuppgifter som vi på grund av rättsliga, lagstadgade eller kontraktsmässiga skäl är tvungna att spara spärras i stället för att raderas för att förhindra att de används för andra ändamål än dessa rättsliga. Om lagringsskyldigheten upphör raderar vi även dessa uppgifter.

5. Återkallelse av samtycke för marknadsföringsändamål

Om vi använder personuppgifter för ett ändamål som enligt lag kräver ditt samtycke inhämtar vi detta och registrerar ditt samtycke i enlighet med gällande bestämmelser för dataskydd. Du kan när som helst inför framtiden återkalla det samtycke du givit och/eller motsätta dig att dina personuppgifter används i reklamsyfte eller för marknads- och åsiktsundersökningar.

För att återkalla ett samtycke eller för att avsäga dig något behöver du endast skicka ett meddelande till oss. För detta kan du använda nedanstående kontaktuppgifter.

Per post: Media-Saturn Nordic Shared Services AB, Att: MediaMarkt Club, Box 5, 182 07 Stocksund

Via e-post: club@mediamarkt.se

Om du får information från oss via e-post eller sms kan du enkelt avsäga dig denna genom att följa instruktionerna i e-post- eller sms-meddelandet.

Version 1.1; 2016-05-16