Personuppgiftspolicy för webbplatsen www.mediamarkt.se

MediaMarkt Sweden AB (556687-5216) samlar in personuppgifter som du anger i samband med att du kontaktar oss eller handlar på vår webbplats. Vi är därmed skyldiga att behandla dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”).
Vår ambition är att du ska trivas på vår webbplats och vi värnar om skyddet för din integritet. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom den nedanstående information av hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

MediaMarkt Sweden AB, Enköpingsvägen 27A, 177 38 Järfälla, Sverige
0770-77 87 87
dataskydd@mediamarkt.se

Personuppgiftsbehandling

I de fall vi inhämtar dina personuppgifter innebär det en personuppgiftsbehandling enligt GDPR. Vi samlar in personuppgifter i den mån detta är nödvändigt för att kunna tillhandahålla en funktionsduglig webbplats samt för att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster. Vi behandlar till exempel dina personuppgifter när du skapar ett kundkonto på vår webbplats eller när du gör ett köp via vår webbplats.

MediaMarkts behandling av personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig. Nedan följer en beskrivning av i vilka fall vi behandlar dina personuppgifter. Inom ramen för vissa behandlingar kan vi behöva överföra personuppgifter inom koncernen eller till tredje part, läs mer om detta under rubriken Överföring av personuppgifter.


Prenumeration på nyhetsbrev


När du registrerar dig för att ta emot nyhetsutskick från oss samlar vi in de personuppgifter du lämnar i syfte att kunna fullgöra din önskan om att ta emot nyheter från oss.

 • Personuppgifter: För- och efternamn, e-postadress
 • Ändamål: Behandlingen sker för att vi ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut informationen om våra produkter till dig.
 • Rättslig grund: Avtal enligt artikel 6(1)(b) GDPR. Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan som prenumerant. För tiden efter avregistrering lagras uppgifterna med stöd av vårt berättigade intresse enligt 6(1)(f) GDPR.
 • Lagringstid: Vi lagrar uppgifterna tills du avregistrerar dig från nyhetsutskicken och därefter i två månader.

Postutskick


När du registrerar dig för att ta emot postutskick från oss samlar vi in de personuppgifter du lämnar i syfte att kunna fullgöra din önskan om att ta emot nyheter från oss.

 • Personuppgifter: För- och efternamn, adress.
 • Ändamål: Behandlingen sker för att vi ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut informationen om våra produkter till dig.
 • Rättslig grund: Avtal enligt artikel 6(1)(b) GDPR. Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med registreringen. För tiden efter avregistrering lagras uppgifterna med stöd av vårt berättigade intresse enligt 6(1)(f) GDPR.
 • Lagringstid: Vi lagrar uppgifterna tills du avregistrerar dig från postutskicken och därefter i två månader.

Information om varuhus


Om du anmäler dig till att få information om ett visst varuhus lagrar vi dina personuppgifter i syfte att kunna förmedla information angående varuhusets erbjudanden m.m.

 • Personuppgifter: För- och efternamn, e-postadress.
 • Ändamål: För att administrera din anmälan samt förmedla information om våra varuhus till dig.
 • Rättslig grund: Avtal enligt artikel 6(1)(b) GDPR. Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med din anmälan. För tiden efter avregistrering lagras uppgifterna med stöd av vårt berättigade intresse enligt 6(1)(f) GDPR.
 • Lagringstid: Vi lagrar uppgifterna tills det att du avanmäler dig från att motta information om ett visst varhus och därefter i två månader.

Kundservice-och support


När du ställer en fråga till oss via telefon eller e-mail samlar vi in personuppgifter i syfte att kunna återkoppla till dig i din fråga.

 • Personuppgifter: För-och efternamn, e-postadress, telefonnummer, ljudinspelning
 • Ändamål: Vårt ändamål med behandlingen är att kunna hantera ditt ärende samt att kunna förbättra vår verksamhet och tjänster.
 • Rättslig grund: Berättigat intresse enligt 6(1)(f) GDPR. Vi bedömer att vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet samt hantera ditt ärende väger tyngre än dina grundläggande fri-och rättighet samt är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.
 • Lagringstid: Beroende på vad ditt ärende gäller kan vi komma att spara dina personuppgifter i upp till 12 månader för att säkra spårbarhet i din kommunikation till oss. Om vi bedömer att det finns ett intresse för oss och för dig att vi sparar dina uppgifter under en längre tid än 12 månader kommer du få en förfrågan om huruvida du samtycker till att vi sparar dina uppgifter en längre tid.

Onlinekonto


När du skapar ett onlinekonto ber vi dig lämna dina personuppgifter för att du ska kunna handla via vår webbshop samt att vi ska kunna kommunicera information om ditt köp till dig.

 • Personuppgifter: För-och efternamn, e-postadress och telefonnummer.
 • Ändamål: För att vi ska kunna administrera ditt konto hos oss.
 • Rättslig grund: Samtycke enligt 6(1)(a) GDPR. Vi baserar behandlingen på det samtycke du lämnar när du skapar ett onlinekonto hos oss. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att radera ditt onlinekonto.
 • Lagringstid: Vi lagrar uppgifterna så länge du har ett medlemskonto hos oss. I det fall du raderar ditt konto raderar vi dina personuppgifter efter två månader.

Företagskund


När du gör en förfrågan till eller beställer en tjänst av våra företagssäljare samlar vi in personuppgifter i form av namn och e-postadress för att kunna komma i kontakt med dig.

 • Personuppgifter: För-och efternamn, e-postadress och telefonnummer.
 • Ändamål: För att vi ska kunna administrerar ditt konto hos oss samt hantera ditt ärende.
 • Rättslig grund: Berättigat intresse enligt artikel 6(1)(f) och avtal artikel 6(1)(b). När du gör en förfrågan lagrar vi uppgifterna med stöd av vårt berättigade intresse av att besvara din förfrågan och vi bedömer att detta intresse väger tyngre än skyddet för dina grundläggande rättigheter samt är nödvändigt för att uppfylla ändamålet. I det fall du köper en tjänst lagar vi uppgifterna med stöd av det avtal vi ingått genom att du köpt tjänsten.
 • Lagringstid: Vi lagrar personuppgifterna så länge du är kund hos oss och raderar personuppgifterna två månader efter avslutat kundförhållande. I det fall du gör ett köp lagrar vi personuppgifterna i 7 år samt innevarande bokföringsår i enlighet med bokföringslagen.

Köp


När du gör ett köp hos oss lagrar vi de personuppgifter vi ber dig att lämna i syfte att kunna fullborda köpet åt dig samt kunna kommunicera leverans-och/eller produktinformation till dig. Detta gäller i fall du gör köpet som en ny kund (gästbeställning) eller om du gör det genom ditt onlinekonto.

 • Personuppgifter: För-och efternamn, e-postadress, telefonnummer samt betalinformation (betalkortsnummer).
 • Ändamål: Ändamålet med behandlingen är att kunna fullgöra det avtal vi har med dig i samband med att du gör ditt köp. De kontaktuppgifter du lämnar i samband med ditt köp kan vi även komma att använda i syfte att kommunicera marknadsföring till dig om liknande varor och/eller tilläggsvaror till de varor du tidigare köpt hos oss.
 • Rättslig grund: Avtal enligt artikel 6(1)(b) GDPR samt rättsliga förpliktelser artikel 6(1)(c)GDPR i enlighet med bokföringslagen samt konsumentköplagen. Den behandling som görs för marknadsföringsändamål baseras på vårt berättigade intresse enligt artikel 6(1)(f) GDPR.
 • Lagringstid: Personuppgifterna sparas i 38 månader i enlighet med retur-och reklamationsrätten i konsumentköplagen. Vi kan även komma att spara dina uppgifter längre i det fall produkten du köpt är förenad med en viss garanti, då sparar vi produkten i enlighet med våra garantiförpliktelser. Vi lagrar personuppgifterna i 7 år samt innevarande bokföringsår i enlighet med bokföringslagen. Vi lagrar personuppgifterna för marknadsföringsändamål tills det att ditt kundförhållande hos oss har avslutats, dvs. 12 månader efter ditt senaste köp hos oss.

Kreditvärderingskontroll vid företagsköp


Vid kreditvärderingskontroller av företag samlar vi in personuppgifter om företrädaren för företaget och i det fall vi gör en kreditkontroll av en enskild firma inhämtar vi vissa personuppgifter som personnummer. Vi gör vår kreditvärderingskontroll via Creditsafe AB.

 • Personuppgifter: För-och efternamn, e-postadress, telefonnummer, personnummer och betalningshistorik.
 • Ändamål: Vi lämnar dessa uppgifter till tredje part för att göra en kreditupplysning i syfte att kontrollera ifall vi kan bevilja ett köp på kredit till dig.
 • Rättslig grund: Berättigat intresse enligt artikel 6(1)(f). Vi bedömer att vårt berättigade intresse av att utreda huruvida ditt företag kan uppfylla framtida betalningar kan väger tyngre än dina grundläggande fri-och rättighet samt är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.
 • Lagringstid: Uppgifter från kreditupplysningsregister ska vara aktuella därför raderar vi uppgifterna 3 månader efter det att du fullbordat ditt köp.

Säkerhetsåtgärder

Vi värnar om att dina personuppgifter behandlas säkert hos oss. Därför skyddar vi de uppgifter som du har lagrat hos oss med hjälp av tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att förebygga att uppgifterna förloras eller missbrukas av utomstående. Exempel på organisatoriska åtgärder är att vår personal är skyldiga att iaktta datasekretess. Vid överföring av personuppgifter till tredje part använder vi oss, där det är möjligt, av SSL-kryptering. Du märker att vi använder den här tekniken genom den låssymbol som sökmotorn visar. Vi utför regelbundna kontroller av de tekniska skyddsåtgärder vi använder oss av och anpassar dem vid behov till den senaste tekniken.

Överföring av personuppgifter

Inom utövandet av vår verksamhet kan vi komma att dela personuppgifter inom vår koncern eller med tredje part. Vi avser endast att dela dina uppgifter med i förväg omsorgsfullt utvalda och avtalsbundna tjänste- och partnerföretag.


Koncerntillhörande företag

Vi delar de personuppgifter vi samlar in om dig till koncerntillhörande företag i Tyskland för att de ska kunna ingå och fullgöra avtal som gäller sortimenten på vår webbplats och lagra uppgifterna i centrala databaser för koncerninterna redovisnings- och bokföringsändamål. Detta är nödvändigt i synnerhet för att du ska kunna utnyttja alla våra erbjudanden. Om du vill ha en avhämtning i varuhus får det varuhus som du har valt information om din beställning så att den kan verkställas. När du vänder dig till ett varuhus eller till vår kundhotline med frågor, reklamationer, returer eller andra klagomål får de också tillgång till dina beställningsuppgifter för att kunna behandla dina förfrågningar.


Tredje part

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till följande tredjepartskategorier:


a) Våra produktpartners

Inom ramen för sortimentet på vår webbplats samarbetar vi beträffande vissa produktgrupper med olika partnerföretag. Om du beställer produkter från dessa partner delar vi de personuppgifter som du har lämnat vid registreringen och eventuellt kompletterat vid andra inköp eller på ”Mitt kundkonto” för dem för att de ska kunna ingå och fullgöra avtal (i synnerhet dina kontaktuppgifter dvs. e-postadress, telefonnummer samt leverans- och faktureringsadress).
Din avtalspartner framgår av respektive produktsidor, de allmänna affärsvillkoren och i redaktionsuppgifterna. Tänk på att din avtalspartner själv är ansvarig för att vidta egna dataskyddsåtgärder och att kompletterande eller avvikande dataskyddsanvisningar från avtalspartnern kan gälla för dessa produktsidor.


b) IT-tjänsteleverantörer

Vi använder oss av vissa IT-tjänster i lagringssyfte samt i ett säkerhetssyfte. Vid eventuella tekniska fel kan vi behöva ge dessa tjänster tillgång till dina personuppgifter, kontaktuppgifter och möjligen enhetsinformation.


c) Leverantörer av undersöknings- och marknadsföringstjänster

Vi kan komma att dela dina kontaktuppgifter med några av våra underleverantörer i syfte att utföra nyhetsutskick samt i det fall vi vill utföra vissa marknadsföringsundersökningar.


d) Transport-och leveransföretag

För större maskiner och speditionsvaror sker transporten av din beställning genom ett tjänsteföretag, t.ex. DHL eller Posten. Tjänsteföretaget får information från oss, dvs. den e-postadress och det telefonnummer som du uppgav vid beställningen, så att de kan avtala en individuell leveranstid med dig.


e) Betaltjänstföretag

Vid betalning av varor till det betalningstjänstföretag som du har uppgett vid beställningen eller till en finansierande bank. Vid betalning med kreditkort sker för att förhindra kreditkortbedrägerier en transaktionsbaserad säkerhetskontroll med hjälp av betalningstjänstföretaget Nets. Vid betalningen lagrar vi inte några uppgifter om betalningstrafiken, t.ex. kreditkortnummer eller bankförbindelser. Dessa uppgifter ska du enbart meddela till vederbörande betalningstjänstföretag.


f) Myndigheter

I vissa fall kan vi komma att dela dina personuppgifter i form av för-och efternamn och personnummer med statliga myndigheter vid misstanke om brott eller i de fall vi är skyldiga att göra detta enligt föreläggande från myndighet eller domstol.


g) Försäkringsbolag

Vi kan komma att överföra personuppgifter i form av personnummer till försäkringsbolag i det fall försäkringsbolaget begär in detta från oss i syfte att utreda eventuella brottsmisstankar. Vi gör den här delningen med stöd av vårt berättigade intresse av att se till att ingen begår försäkringsbedrägeri vid köp av någon av våra produkter och tjänster.


Kreditvärderingskontroll


Om du väljer finansiering eller avbetalning som betalningssätt kommer vår finansieringspartner att som skydd för sina berättigade intressen inhämta en kreditupplysning. Frågor kring detta ska ställas till vår finansieringspartner.

Santander Consumer Bank
Hemvärnsgatan 9
171 54 Solna
Telefon: 08-559 514 00

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi strävar efter att inte överföra personuppgifter utanför EU/EES området. Däremot om du interagerar med oss i sociala medier innebär det att en överföring av dina personuppgifter, till exempel din bild och ditt namn, kommer att ske till tredjeland utanför EU/EES-området, mer specifikt till USA. Detta sker automatiskt när du är aktiv på sociala medieplattformar och är därmed ingenting vi kan påverka. Överföringen sker i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning inklusive GDPR. I det tredje landet gäller dock inte GDPR, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende avseende bland annat möjligheten för myndigheter i tredje land att få tillgång till dina personuppgifter och för dina möjligheter att utöva kontroll över personuppgifterna. Överföringen är nödvändig för att du ska kunna kontakta oss i sociala medier.
Användningen cookies innebär en överföring av dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES (”tredje land”). Genom att samtycka till vår användning av cookies kan dina personuppgifter komma att överföras till USA. För att avbryta framtida överföringar till tredje land kan du kontakta oss på nedan kontaktuppgifter eller blockera samtliga cookies via inställningarna i din webbläsare. Mer information om hur du blockerar cookies finns på webbläsarens hjälpsidor. Du kan också läsa mer om cookies i vår cookiepolicy.
Överföringen mellan oss och dessa tjänster som innebär en överföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler och kompletteras med tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Läs mer om EU-kommissionens standardavtalsklausuler här.
Vi använder oss även av tjänster som innebär att vi överför personuppgifter till Israel. EU-kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skyddsnivå för överföringar av personuppgifter till Israel. Med att skyddsnivån anses vara adekvat menas att den är tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen. Beslutet om adekvat skyddsnivå grundas bland annat på landets lagar, vilka möjligheter den registrerade har att få rättslig prövning och om landet respekterar de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Se EU-kommissionens beslut här.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt GDPR avseende de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du önskar utöva någon av dina rättigheter nedan är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@mediamarkt.se eller 0770-77 87 87.


Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till vilka personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Det innebär att du har rätt att kostnadsfritt erhålla en kopia över vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, ändamålen med behandlingen och kategorin av personuppgifter som behandlingen gäller.


Återkalla samtycke

Om du lämnat ditt samtycke till viss behandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av behandlingen.


Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. När du upptäcker att det finns fel i den information vi har registrerat om dig kan du kontakta oss på nedan kontaktuppgifter för att få dina uppgifter rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga uppgifter vi har om dig.


Rätt till radering

Du har också rätt att i vissa fall kräva att vi raderar samtliga eller några av dina personuppgifter förutsatt att det inte är nödvändigt för oss att behålla dessa uppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Du har rätt att få dina uppgifter raderade om
- personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet med behandlingen,
- du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundas på,
- om du invänt mot behandlingen och vi inte anses ha ett berättigat intresse,
- personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.
I den utsträckning det är nödvändigt att fortsätta behandlingen av dina personuppgifter, till exempel för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, är vi inte skyldiga att ta bort dina personuppgifter. Detta gör att vissa uppgifter kan lagras till dess att vi inte längre är skyldiga att behandla dem. Uppgifter som vi måste lagra på grund av lagstadgad, stadgeenlig eller avtalsmässig förvaringsskyldighet kommer att spärras istället för att raderas, så att de inte kan användas för andra ändamål.


Begränsning

Du har även rätt att begära att en behandling av personuppgifter begränsas under en kortare tid. En begränsning kan göras av flera anledningar.
- Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.
- Om du kräver att vi raderar dina uppgifter men vi inte kan tillgodose önskemålet. Det kan till exempel bero på att vi behöver uppgifterna vi har om dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa fall kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.
- Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som rättslig grund för ett ändamål. Då kan du begära begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.
För det fall att behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi endast, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller för att du har lämnat ditt samtycke.


Invändning avseende intresseavvägning

När behandling sker med stöd av intresseavvägning (berättigat intresse) har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen. En fortsatt behandling av dina personuppgifter kräver att vi visar ett berättigat skäl för den aktuella behandlingen. I annat fall får vi endast behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har även rätt att invända mot direktmarknadsföring, inkluderat profilering.


Dataportabilitet

Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat samt att MediaMarkt behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal.


Rätt att klaga

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter bristfälligt eller i strid med GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information och kontaktuppgifter, vänligen se www.imy.se.


Kontaktuppgifter

MediaMarkt Sweden AB,
Enköpingsvägen 27A,
177 38 Järfälla, Sverige
0770-77 87 87
dataskydd@mediamarkt.se


Ändringar i Integritetsskyddspolicyn

För att säkerställa att vår integritetspolicy alltid uppfyller gällande lagkrav, förbehåller vi oss rätten att när som helst göra ändringar. Det gäller också när integritetspolicyn behöver ändras för att gälla nya eller reviderade produkter eller tjänster.

Senast uppdaterad 2022-10-26

Senast uppdaterad 2022-12-08