Dataskyddsanvisningar för webbplatsen www.mediamarkt.se

Vår ambition är att du ska trivas på vår webbplats. Skyddet för din privatsfär och dina personliga rättigheter är därför en viktig angelägenhet för oss. Därför ber vi dig att noggrant läsa igenom den nedanstående sammanfattningen av hur vår webbplats fungerar. Du kan vara säker på att få en transparent och rättvis databehandling, och vi bemödar oss om att hantera dina data ansvarsfullt och med stor omsorg.

De nedanstående dataskyddsanvisningarna har till syfte att informera dig om hur vi använder dina personuppgifter. Därvid följer vi bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig och kontakt med personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsansvarig enligt GDPR, övriga dataskyddslagar som gäller i EU:s medlemsstater och andra bestämmelser av dataskyddsrättslig art är:

MediaMarkt Sweden AB, Enköpingsvägen 27A, 177 38 Järfälla, Sverige
0770-77 87 87
dataskydd@mediamarkt.se

Omfattning av behandlingen av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i princip enbart i den mån detta är nödvändigt för att kunna tillhandahålla en funktionsduglig webbplats samt vårt innehåll och våra tjänster, t.ex. när du registrerar dig på vår webbplats eller loggar in på ett befintligt kundkonto eller när du beställer produkter. Insamling och behandling av dina personuppgifter sker som regel enbart med ditt samtycke. Undantag görs för sådana fall där ett föregående samtycke inte är möjligt av faktiska skäl och behandlingen av uppgifterna är tillåten enligt lag.

Dina personuppgifters säkerhet har högsta prioritet hos oss. Därför skyddar vi de uppgifter som du har lagrat hos oss med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder för att effektivt förebygga att uppgifterna förloras eller missbrukas av utomstående. I synnerhet är den personal hos oss som bearbetar personuppgifter skyldig att iaktta datasekretess. För att skydda dina personuppgifter överförs de krypterat. Vid kommunikation via din Internet-sökmotor använder vi exempelvis SSL=Secure Socket Layer. Det märker du på den låssymbol som sökmotorn visar vid en SSL-uppkoppling. För att garantera ett varaktigt skydd för dina uppgifter kontrollerar vi regelbundet de tekniska säkerhetsåtgärderna och anpassar dem vid behov till den senaste tekniken. De här principerna gäller också för företag som bearbetar och använder uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Behandlingsändamål och rättsliga grunder för behandlingen av dina personuppgifter

Vi insamlar, behandlar och använder dina personuppgifter för följande ändamål:


 • Upprättande och fullgörande av avtalsrelationer
 • Utskick av nyhetsbrev
 • Marknadsföringsåtgärder, t.ex. för att genomföra vinstspel
 • Kundservice, kundundersökningar och kundsupport
 • Tillhandahållande av telemedier, t.ex. för att genomföra beställningar från vårt online-sortiment av varor och tjänster

Behandlingen av dina personuppgifter kan ske med stöd av följande rättsliga grunder:


 • Artikel 6.1a GDPR är rättslig grund vid behandlingsförlopp där vi inhämtar ditt samtycke till ett visst behandlingsändamål.
 • Artikel 6.1b GDPR, i den mån behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal, t.ex. när du förvärvar en produkt. Detsamma gäller för sådana behandlingsförlopp som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtal, t.ex. vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster.
 • Artikel 6.1c GDPR, i den mån vi har en rättslig förpliktelse som kräver behandling av personuppgifter, t.ex. för att fullgöra skattskyldighet.
 • Artikel 6.1d GDPR, ifall behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för en annan fysisk person.
 • Artikel 6.1f GDPR är tillämplig med stöd av våra berättigade intressen, t.ex. vid anlitande av tjänsteföretag inom ramen för orderbehandlingen, som transportföretag, eller för genomförande av statistiska sammanställningar och analyser samt för protokollföring av inloggningsprocesser. Vårt intresse är inriktat på att åstadkomma en användarvänlig, tilltalande och säker framställning samt optimering av vårt webbutbud, vilket uppfyller både våra affärsintressen och dina förväntningar.

Tidsperioder för lagring och rutinmässig radering av personuppgifter

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter enbart under den tidsperiod som behövs för att uppfylla ändamålet med lagringen eller som framgår av lagar och bestämmelser. Om ändamålet bortfaller eller har fullgjorts raderas eller spärras dina personuppgifter. Vid spärrning raderas uppgifterna så snart lagstadgade, stadgeenliga eller avtalsmässiga förvaringstider inte hindrar detta, det inte finns anledning att anta att en radering strider mot dina skyddsvärda intressen, och en radering inte orsakar en oproportionerligt stor resursinsats på grund av lagringens särskilda art.

Bestämning av allmänna data och uppgifter, s.k. loggfiler

Vår webbplats bestämmer vid varje anrop med stöd av artikel 6.1f GDPR ett antal allmänna data och uppgifter, vilka lagras temporärt som loggfiler i en server. En loggfil upprättas i samband med ett automatiskt protokoll i det behandlande datorsystemet. Följande kan bestämmas:

 • Åtkomst till webbplatsen (datum, klockslag och frekvens)
 • Hur du har kommit fram till webbplatsen (föregående sida, hyperlänk etc.)
 • Skickad datamängd
 • Den sökmotor och sökmotorversion som du använder
 • Det operativsystem som du använder
 • Den Internet-serviceleverantör som du anlitar
 • Din IP-adress, som din Internet-leverantör tilldelar din dator när du kopplar upp den mot Internet
Bestämning och lagring av dessa uppgifter behövs för att Internet-sidan ska kunna köras, webbplatsens funktionalitet säkerställas och innehållet i vår webbplats matas ut korrekt. Dessutom kan vi med hjälp av uppgifterna optimera vår webbplats och garantera säkerheten för våra IT-system. Därför lagras uppgifterna under högst 7 dagar som en tekniskt förebyggande åtgärd.

Vi använder också uppgifterna för reklamändamål, för marknadsundersökningar och för en behovsinriktad utformning av våra tjänster, genom att vi upprättar och utvärderar användningsprofiler under pseudonymer, dock bara om du inte har utnyttjat din rätt att invända mot en sådan användning av dina uppgifter (se anvisningarna om rätt till invändning i punkten ”Dina rättigheter). Till detta hör också den så kallade ”Kom ihåg mig”-funktionen, som du också kan stänga av i ditt kundkonto under ”Personuppgifter”.

För att vi på vår webbplats ska kunna visa dig video-, bild- och textinformation om de produkter som vi erbjuder samarbetar vi med Flixmedia och Webcollage. För detta ändamål skickas din IP-adress till Flixmedia Ltd och Webcollage och raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats.

Cookies, webbanalystjänster och sociala medier

På vår webbplats använder vi cookies, webbanalystjänster och sociala medie-plugins. För detta finns en separat dataskyddsanvisning.

Sändning av information om vårt sortiment och om specialkampanjer samt andra meddelanden, t.ex. nyhetsbrev

Vi använder dina uppgifter för att skicka dig information som du har beställt om vårt sortiment och om andra kampanjer till den e-postadress som du har uppgett. Detta sker bara om det finns ett samtycke från din sida eller om lagen tillåter det. Samtycket till sändning ska ske enligt artikel 6.1a och artikel 7 GDPR.


a) Anmälan för nyhetsbrev på vår webbplats

På vår webbplats kan du prenumerera på ett kostnadsfritt nyhetsbrev. När du anmäler dig för nyhetsbrevet skickas uppgifterna från indatarutan till oss, dvs. minst din e-postadress.
Anmälningen sker enligt den så kallade double opt in-metoden. När du har anmält dig får du ett e-postmeddelande där du blir ombedd att bekräfta din anmälan. Bekräftelsen är nödvändig för att inga ska kunna anmäla sig med andras e-postadresser. Ditt samtycke till databehandlingen inhämtas i samband med anmälningsförloppet, med hänvisning till dessa dataskyddsanvisningar.


b) Anmälan Varuhus

Om du via webbsidan anmäler dig för att få information om en visst varuhus per e-post lagrar vi tillsammans med din e-postadress också varuhusets namn, så att vi också ska kunna skicka dig regional information om våra produkter och tjänster.


c) Utskick på grund av försäljning av varor och tjänster

Om du köper varor eller tjänster på vår webbplats får vi även utan ditt samtycke skicka information om egna liknande varor och tjänster till den e-postadress som du har uppgett.


d) Postutskick

Vi får också använda dina uppgifter för att skicka information om våra erbjudanden och kampanjer per post.


Vi vill att du ska tycka om att läsa våra e-postmeddelanden. Därför försöker vi att enbart ta med sådant innehåll som vi tror intresserar dig. I din användningsprofil mäter och lagrar vi därför öppnings- och klickfrekvenser, dvs. om och när du öppnar våra e-postmeddelanden, vilket innehåll i meddelandena som du klickar på samt om och när våra e-postmeddelanden eventuellt inte har kommit fram. Vi använder också uppgifterna för statistikändamål.

Självfallet kan du när du vill avbeställa mottagandet av vår information, dvs. återkalla ditt samtycke med omedelbar verkan. För detta finns en avregistreringslänk i alla e-postmeddelanden och nyhetsbrev, och du kan bekräfta avregistreringen på vår webbplats. Du kan också när du vill kontakta oss för att återkalla ditt samtycke:


Per e-post: dataskydd@mediamarkt.se
Per Post: MediaMarkt Sweden AB, Enköpingsvägen 27A, 177 38 Järfälla, Sverige


Vissa informationsmeddelanden som är nödvändiga för att avtalet ska kunna fullgöras och vår webbplats fungera rätt, t.ex. för vår service (inloggningsbekräftelse, information från kundtjänsten) eller för ett avgiftsbelagt paket (beställningsbekräftelse, avtalshandlingar, betalningsförlopp) går inte att avregistrera. Du får meddelandena till de kontaktuppgifter som du har meddelat.

Behandling av personuppgifter vid kontakter, registrering eller gästbeställning

a) Kontakter

Om du tar kontakt med oss per telefon eller e-post eller via ett kontaktformulär med stöd av artikel 6.1a GDPR lagrar vi de uppgifter som du meddelar för att vi ska kunna besvara dina frågor. Kontakten protokollförs för att den ska kunna påvisas enligt lagens krav. Ditt samtycke till databehandlingen inhämtas i samband med kontaktformuläret, med hänvisning till dessa dataskyddsanvisningar. Vi raderar de uppgifter som förekommer i detta sammanhang när konversationen med dig har avslutats och den aktuella frågan har klargjorts slutgiltigt.

b) Registrering

På vår webbplats kan du registrera dig genom att lämna personuppgifter. Uppgifterna matas då in i en indataruta och överförs till och lagras hos oss. Registreringen gör för att fullgöra avtalet eller genomföra åtgärder före avtalet och stöder sig alltså på artikel 6.1n GDPR.

För att kunna ingå och fullgöra avtal behöver vi från fall till fall ha kontaktuppgifter som t.ex. namn, leverans- och faktureringsadress, e-postadress samt uppgifter om det betalningssätt som du har valt. Därutöver använder vi dina uppgifter för vård av vår kunddatabas, så att enbart korrekta uppgifter lagras där. För att förhindra skrivfel och säkerställa att de artiklar som du beställer också kommer fram till dig kontrollerar vi vid inmatningen att din adress är fullständig och korrekt.

c) Gästbeställning

Du kan göra dina beställningar som gäst. Om du bestämmer dig för detta beställningssätt behöver du inte registrera dig för att göra en beställning. Tänk på att du då måste mata in dina uppgifter på nytt vid varje beställning.

Vi samlar in, behandlar och använder de uppgifter som du lämnar inom ramen för en gästbeställning för att genomföra avtalet enligt artikel 6.1b GDPR. Vi lagrar den information som du lämnar under den tid som behövs för att behandla och genomföra din beställning. Därefter raderas dina uppgifter, om du inte inom 14 dagar från din beställning beslutar att aktivera ditt kundkonto. Uppgifter som vi måste lagra på grund av lagstadgad, stadgeenlig eller avtalsmässig förvaringsskyldighet kommer att spärras istället för att raderas, så att de inte kan användas för andra ändamål.

d) Övrigt

Med stöd av artiklarna 6.1c och 6.1f GDPR använder och lagrar vi dina personuppgifter och tekniska information, om detta är nödvändigt för att förhindra eller beivra missbruk eller annan lagstridig hantering på vår webbplats, t.ex. för att upprätthålla datasäkerheten vid angrepp på våra IT-system. Detta sker också, i den mån vi enligt lag är skyldiga till detta, med stöd av föreläggande från myndighet eller domstol, och för att tillvarata våra rättigheter och krav samt för försvar inför domstol.

Yppande av personuppgifter för tredje part

När vi yppar dina personuppgifter är vi alltid noga med att iaktta högsta möjliga säkerhet. Därför yppar vi dina uppgifter enbart för i förväg omsorgsfullt utvalda och avtalsbundna tjänste- och partnerföretag. Dessutom vidarebefordrar vi dina uppgifter enbart till instanser som finns inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och därigenom omfattas av EU:s stränga dataskyddslagstiftning eller som är skyldiga att upprätthålla en motsvarande säkerhetsnivå. Överföring av uppgifter till tredjeländer sker inte för närvarande och planeras inte heller.


  a) Yppande inom koncerntillhörande företag enligt artikel 6.1b GDPR

  Vi yppar dina personuppgifter till koncerntillhörande företag i Tyskland för att de ska kunna ingå och fullgöra avtal som gäller sortimenten på vår webbplats och lagra uppgifterna i centrala databaser för koncerninterna redovisnings- och bokföringsändamål. Detta är nödvändigt i synnerhet för att du ska kunna utnyttja alla våra erbjudanden. Om du vill ha en avhämtning i varuhus får det varuhus som du har valt information om din beställning så att den kan verkställas. När du vänder dig till ett varuhus eller till vår kundhotline med frågor, reklamationer, returer eller andra klagomål får de också tillgång till dina beställningsuppgifter för att kunna behandla dina förfrågningar.


  b) Yppande för produktpartner enligt artikel 6.1b GDPR

  Inom ramen för sortimentet på vår webbplats samarbetar vi beträffande vissa produktgrupper med olika partnerföretag. Om du beställer produkter från dessa partner yppar vi de personuppgifter som du har lämnat vid registreringen och eventuellt kompletterat vid andra inköp eller på ”Mitt kundkonto” för dem för att de ska kunna ingå och fullgöra avtal (i synnerhet din e-postadress samt leverans- och faktureringsadress). Din avtalspartner framgår av respektive produktsidor, de allmänna affärsvillkoren och i redaktionsuppgifterna. Tänk på att din avtalspartner själv är ansvarig för att vidta egna dataskyddsåtgärder och att kompletterande eller avvikande dataskyddsanvisningar från avtalspartnern kan gälla för dessa produktsidor.


  c) Yppande för tjänsteföretag enligt artikel 6.1b och 6.1f GDPR

  För att driva och optimera vår webbplats och för att fullgöra avtal anlitar vi diverse tjänsteföretag, t.ex. för centrala IT-tjänster eller hosting av vår webbplats, för betalning och leverans av produkter eller för maskininstallation eller för utskick av nyhetsbrev, och yppar för dem de uppgifter som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter (t.ex. namn och adress).

  Vissa av dessa företag arbetar åt oss med orderbehandling och får därför enbart använda de uppgifter som vi tillhandahåller enligt våra instruktioner. I sådana fall är vi enligt lag ansvariga för att lämpliga dataskyddsåtgärder vidtas hos de företag som vi anlitar. Därför avtalar vi med dessa företag om konkreta datasäkerhetsåtgärder och kontrollerar dem regelbundet.

  För större maskiner och speditionsvaror sker transporten av din beställning genom ett tjänsteföretag, t.ex. DHL eller Posten. Tjänsteföretaget får information från oss, bland annat den e-postadress och det telefonnummer som du uppgav vid beställningen, så att det kan avtala en individuell leveranstid med dig.

  I motsats till vid orderbehandlingen överför vi i följande fall uppgifter till utomstående för att de under eget ansvar ska använda dem för att fullgöra avtal:

  • Vid leverans av varor till logistikföretag och till det vid beställningen uppgivna posttjänsteföretaget.
  • Vid betalning av varor till det betalningstjänstföretag som du har uppgett vid beställningen eller till en finansierande bank. Vid betalning med kreditkort sker för att förhindra kreditkortbedrägerier en transaktionsbaserad säkerhetskontroll med hjälp av betalningstjänstföretaget Nets.
  Vid betalningen bestämmer eller lagrar vi inte några uppgifter om betalningstrafiken, t.ex. kreditkortnummer eller bankförbindelser. Dessa uppgifter ska du enbart meddela till vederbörande betalningstjänstföretag.


  d) Yppande för andra utomstående enligt artikel 6.1bc och 6.1f GDPR

  Slutligen kommer vi att inom ramen för gällande dataskyddslagar yppa dina uppgifter för tredje part eller för statliga instanser, om vi t-.ex. är skyldiga att göra detta enligt föreläggande från myndighet eller domstol eller om vi har rätt att göra det, t.ex. på grund av att det är nödvändigt för att beivra straffbara handlingar eller för att tillvarata och genomdriva våra rättigheter och krav.

Kreditvärdighetskontroll enligt artikel 6.1b och 6.1f GDPR

Om du väljer finansiering eller avbetalning som betalningssätt kommer vår finansieringspartner att som skydd för sina berättigade intressen inhämta en kreditupplysning baserad på matematiskt-statistiska metoder. Frågor kring detta ska ställas till vår finansieringspartner.

Santander Consumer Bank
Hemvärnsgatan 9
171 54 Solna
Telefon: 08-559 514 00

Dina rättigheter

Självfallet har du rättigheter i samband med insamlingen av dina uppgifter. Vi klargör dem gärna för dig här. Om du vill utnyttja någon av de nedanstående kostnadsfria rättigheterna behöver du bara meddela det till oss. Du kan då använda följande kontaktuppgifter utan att några andra kostnader uppkommer för dig än sändningskostnaden enligt bastariffen:

Per e-post: dataskydd@mediamarkt.se
Per post: MediaMarkt Sweden AB, Enköpingsvägen 27A, 177 38 Järfälla,, Sverige

För din egen säkerhet förbehåller vi oss rätt att när en förfrågan har gjorts inhämta ytterligare information som behövs för att bekräfta din identitet, och att vägra att handlägga förfrågningen om identifieringen inte är möjlig.

  a) Rätt till tillgång

  Du har rätt att begära av oss att få tillgång till de uppgifter som finns lagrade om din person.


  b) Rätt till rättelse

  Du har rätt att begära att personuppgifter som avser dig utan dröjsmål rättas och/eller kompletteras.


  c) Rätt till begränsning av behandling

  Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, om du bestrider personuppgifternas riktighet och behandlingen är olaglig men du motsätter dig att personuppgifterna raderas och vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller om du har invänt mot behandlingen.


  d) Rätt till radering

  Du har rätt att begära att dina personuppgifter som finns lagrade hos oss raderas, i den mån inte behandling av dem är nödvändig för utövandet av rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att fullgöra en rättslig skyldighet, av skäl som avser ett viktigt allmänt intresse eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.


  e) Rätt till underrättelse

  Om du har gjort gällande din rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling kommer vi att till alla mottagare för vilka de personuppgifter som avser dig har yppats meddela denna rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen, om detta inte visar sig vara omöjligt eller kräva en oproportionerlig resursinsats.


  f) Rätt till dataportabilitet

  Du har rätt att låta överföra personuppgifter som du har tillhandahållit åt oss till dig själv eller till en tredje part i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Om du begär att uppgifterna ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig sker detta bara om det är tekniskt genomförbart.


  g) Rätt att göra invändningar

  Om dina personuppgifter behandlas med stöd av berättigade intressen enligt artikel 6.1f GDPR har du enligt artikel 21 GDPR rätt att när som helst invända mot behandlingen.


  h) Rätt att återkalla samtycke

  Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke med omedelbar verkan. Detta påverkar inte lagligheten hos de uppgifter som insamlats fram till återkallandet. Vi ber dig att ha förståelse för att det av tekniska skäl kan ta en viss tid att genomföra ditt återkallande, och att du under den tiden fortfarande kan få meddelanden från oss.


  i) Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

  Om behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagen eller om dina dataskyddsrättsliga anspråk på något vis har åsidosatts kan du inge klagomål till datainspektionen.

  Du kan också mycket snabbt, enkelt och bekvämt utöva din rätt genom att logga in på ditt kundkonto och där direkt redigera eller radera de uppgifter som är lagrade där. Tänk på att du när du har raderat dina uppgifter inte längre har tillgång till våra produktpartners utbud via vår webbplats. Detta omfattar bl.a. också åternedladdningsmöjligheter. Säkra därför dina uppgifter innan du framställer ett krav på radering. Uppgifter som vi måste lagra på grund av lagstadgad, stadgeenlig eller avtalsmässig förvaringsskyldighet kommer att spärras istället för att raderas, så att de inte kan användas för andra ändamål.

Länkar till andra företags Internetsidor

Vår webbplats innehåller länkar till andra företags Internet-sidor. Vi är inte ansvariga för dataskyddsåtgärder på externa webbplatser som du kan komma till med hjälp av dessa länkar. Skaffa dig information om dataskyddet på sådana externa webbplatser.

Ändring av dataskyddsanvisningarna

För att säkerställa att våra dataskyddsanvisningar alltid uppfyller gällande lagbestämmelser förbehåller vi oss rätt att när som helst ändra dem. Detta gäller också om dataskyddsanvisningarna måste anpassas på grund av nya eller omarbetade erbjudanden eller tjänster.

Senast uppdaterad: 2021-09-03