Integritetspolicy för MediaMarkt Club

Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om hur vi använder dina personuppgifter och för vilka vi uppfyller de stränga kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig enligt GDPR och övrig tillämplig dataskyddslagstiftning samt andra förordningar som rör dataskydd är:

redblue services GmbH, Helene-Wessel-Bogen 3, 80939 München, Tyskland
E-post: dataskydd@mediamarkt.se

Dataskyddsombudet för personuppgiftsansvarig kan kontaktas på: dataskydd@mediamarkt.se

Omfattningen av behandling av personuppgifter

Vi samlar in och använder dina personuppgifter bara när det är nödvändigt för att tillhandahålla vårt innehåll och våra tjänster, t.ex. när du registrerar dig för MediaMarkt Club eller loggar in som en befintlig klubbmedlem. Dina personuppgifter samlas bara in och används med ditt samtycke. Ett undantag till denna regel är när samtycke i förväg inte är möjligt på grund av vissa omständigheter och behandlingen av personuppgifter är tillåten enligt lag.

Ändamål med behandling och de rättsliga grunder som styr hur dina personuppgifter behandlas

Vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Säker identifiering, ålderskontroll och uppdatering
 • Upprättande och hantering av medlemskap i MediaMarkt Club
 • Kommunikation av programförmåner
 • Utskick av nyhetsbrev
 • Marknadsföringsaktiviteter
 • Medlemsservice
 • Kundundersökningar
Dina personuppgifter kan behandlas baserat på följande rättsliga grunder:
 • Artikel 6, punkt 1a i GDPR utgör den rättsliga grunden för behandling där vi skaffar ditt samtycke för ett visst ändamål med behandlingen.
 • Artikel 6, punkt 1b i GDPR, i den mån behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal.
 • Artikel 6, punkt 1c i GDPR gäller i fall där vi är bundna av en rättslig förpliktelse som kräver att personuppgifter behandlas, t.ex. för att uppfylla skatteförpliktelser.
 • Artikel 6, punkt 1d i GDPR säger att personuppgifter kan behandlas för att skydda dina eller någon annan fysisk persons grundläggande intressen.
 • Artikel 6, punkt 1f i GDPR gäller i relation till våra berättigade intressen, t.ex. när vi anlitar tjänsteleverantörer för att utföra statistiska undersökningar och analyser eller för att logga inloggningsförsök. Vårt intresse är att tillhandahålla en användarvänlig, tilltalande och säker webbplats och att optimera den för att både tjäna våra affärsintressen och uppfylla dina förväntningar.

Lagringstid och rutinmässig radering av personuppgifter

Vi behandlar och lagrar bara dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla ändamålet med lagringen eller under den tid vi är ålagda att göra det enligt lagar eller förordningar. När syftet inte längre gäller eller är uppfyllt, kommer dina personuppgifter att raderas eller begränsas. När uppgifter begränsas kommer de att raderas så snart som de lagringstider som åläggs oss enligt lag eller kontrakt inte längre är ett hinder för att de raderas, så länge som det inte finns någon anledning att anta att raderingen skulle äventyra dina berättigade intressen samt under förutsättning att raderingen inte innebär en orimligt stor ansträngning på grund av lagringens speciella art.

Behandling av personuppgifter vid kontakt, registrering och deltagande

  a) Kontakt

  När du kontaktar oss över telefon eller e-post kommer den information du lämnar att lagras av oss baserat på artikel 6, punkt 1a i GDPR för att vi ska kunna svara på dina frågor. Kontakten kommer att loggas för att kunna vara bevis på att kontakten har skett i enlighet med rättsliga krav. De uppgifter som samlas in i samband med detta kommer att raderas av oss när konversationen ifråga är avslutad och den aktuella frågan är slutgiltigt löst.


  b) Registrering och deltagande

  För att du ska kunna delta i MediaMarkt Club behöver vi ditt efternamn, ditt förnamn, din adress, ditt personnummer eller samordningsnummer och födelsedatum (grunduppgifter). Baserat på artikel 6, punkt 1a i GDPR lagrar vi dessa grunduppgifter och eventuell ytterligare information som du har lämnat frivilligt. Dessa uppgifter samlas in via nedan specificerade kanaler av MediaMarkt Club, det lokala MediaMarkt-varuhuset eller av Media-Saturn e-handel Sverige AB (MediaMarkts webbshop), beroende på var du registrerar dig till MediaMarkt Club, och om registreringen inte görs direkt med oss, vidarebefordras uppgifterna till redblue och behandlas och används där för deltagande i MediaMarkt Club.

  Insamling sker via följande kanaler:

  • surfplatta i lokala MediaMarkt-varuhus
  • säljstation i lokala MediaMarkt-varuhus
  • anmälningsformulär i lokala MediaMarkt-varuhus
  • www.mediamarkt.se
  • MediaMarkt-app
  • vid kontakt med MediaMarkt-kundtjänst
  För att du ska kunna delta och få tillgång till alla klubbförmåner är det nödvändigt att dina uppgifter som har samlats in inom ramen för avtalet om behandling i MediaMarkt-webbshop eller i MediaMarkt-varuhuset (t.ex. varuhus, datum och tid för inköp, köpt produkt, pris) skickas till oss och behandlas. För att kunna ge ditt valda varuhus möjlighet att informera dig om lokala förmåner och kampanjer (t.ex. reklamerbjudanden, evenemang) kommer vi att vidarebefordra dina grunduppgifter till ditt valda varuhus.

  Digitala kvitton är en av klubbförmånerna och vi samlar in information om dina köpkvitton hos MediaMarkt. Dessa köpkvitton kan du se i ditt klubbkonto på www.mediamarkt.se. Vi kommer även att skicka ut ett digitalt kvitto efter ditt klubbköp via e-post förutsatt att du gett ditt samtycke till kommunikation via denna kanal.


  c) Diverse

  Baserat på artikel 6, punkt 1c och 1f i GDPR använder och lagrar vi dina personuppgifter och teknisk information där det är nödvändigt, i syfte att förhindra eller utreda missbruk eller andra olagliga beteenden på vår webbplats, t.ex. för att bevara datasäkerheten vid attacker mot våra IT-system. Detta kan också göras baserat på krav från offentliga myndigheter eller domstolar, i den mån vi är ålagda att göra så enligt lag, och också för att bevara våra rättigheter och intressen och att möjliggöra försvar av våra rättsliga anspråk.

Information som lämnas på MediaMarkt Club, speciella kampanjer och annan kommunikation

Vi vill att du ska vilja ta del av vår information. Därför försöker vi bara ta med information och innehåll som du är intresserad av. Vi använder dina personuppgifter för att skicka ut information om vårt erbjudande, andra kampanjer eller för förbättringar av MediaMarkt Club (t.ex. kundnöjdhetsundersökningar eller undersökningar för att förbättra vårt erbjudande). Det kommer bara göras om du har gett ditt samtycke i förväg eller om det är tillåtet enligt lag. Samtycke för att skicka ut sådan information regleras av artikel 6 punkt 1a och artikel 7 i GDPR samt annan tillämplig lagstiftning.

Om du har gett oss ditt samtycke till reklam, eller om vi har rätt att skicka detta enligt lag, kommer vi att kunna skicka reklam till dig som är speciellt anpassad och inriktad på dina intressen. För detta ändamål behandlar vi dina personuppgifter som du lämnat till MediaMarkt-varuhusen eller dess kundtjänst, eller annars vid användning av MediaMarkt Club-förmåner, webbplatsen/webbshoppen på www.mediamarkt.se eller MediaMarkt Club-appen, vilket specificeras närmare nedan. Uppgifter som du har lämnat i klagomål eller annars när du gjort gällande lagstadgade rättigheter ska inte användas i detta sammanhang.

Vid sidan av dina grunduppgifter och eventuella personuppgifter som du har lämnat frivilligt till oss, samlar vi in, behandlar och använder följande uppgifter förutsatt att du har lämnat samtycke eller att det ligger inom ramen för vad som är tillåtet enligt lag:

 • uppgifter som skickats till oss som rör ditt köpbeteende enligt punkten b) under ”Behandling av personuppgifter vid kontakt, registrering och deltagande”
 • trafikdata för Media-Saturn e-handel Sverige AB (webbshop) i den mån du inte har återkallat ditt samtycke till en sådan överföring till oss. För mer information se Integritetspolicy för MediaMarkt e-handel på www.mediamarkt.se/integritetspolicy-ehandel
 • svarsdata (t.ex. öppnande och antalet klick på nyhetsbrev, deltagande i klubbevenemang, kampanjrespons)
 • uppgifter som har samlats in inom ramen för kontakter, t.ex. via kundtjänst eller sociala medier (t.ex. antal samtal, antal inlägg)
I den mån insamlingen, behandlingen eller användningen av personuppgifter görs baserat på ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke. Du kan också göra invändningar mot insamlingen, behandlingen och användningen av dina personuppgifter för reklamändamål när som helst. I varje e-post- eller sms-meddelande finns en länk för att avbryta kommunikationen. Du kan också när som helst kontakta oss för att återkalla ditt samtycke:
 • med e-post: dataskydd@mediamarkt.se
 • med post: redblue services GmbH, c/o Media-Saturn Nordic Shared Services AB, Enköpingsvägen 27A, 177 38 Järfälla
Vi kommer att skicka information som är nödvändig för klubbmedlemskapet och användningen av klubbförmåner till dig i enlighet med de kontaktuppgifter du har lämnat. För information som t.ex. statusinformation, meddelanden till vinnare eller värdecheckar, går det inte att säga upp kommunikationen på annat sätt än genom att avsluta klubbmedlemskapet.

Överföring av personuppgifter till tredje part

När vi överför dina personuppgifter säkerställer vi att säkerheten är så hög som möjligt. Därför skickas dina personuppgifter bara till tjänsteleverantörer och partnerföretag som noggrant har valts ut i förväg och som är bundna av kontrakt. Vi skickar också bara dina uppgifter till företag med säte inom EU/EES-området och som alltså lyder under EU:s stränga dataskyddslagstiftning eller som är bundna av en motsvarande säkerhetsstandard. Överföring av uppgifter till tredje land varken görs eller planeras för närvarande.

  a) Överföring mellan dotterföretag i koncernen i enlighet med artikel 6, punkt 1a och 1f i GDPR

  Vi vidarebefordrar personuppgifter till företag inom Media-Saturn-koncernen, Media Markt-varuhus och tjänsteföretag som arbetar på uppdrag av Media Markt-varuhusen för behandling av uppgifter för klubbrelaterade ändamål. Detta är nödvändigt, speciellt för att du ska kunna nyttja alla våra erbjudanden och förmåner. När du kontaktar ett Media Markt-varuhus eller vår kundtjänst för frågor, begäran eller klagomål, måste även dessa få tillgång till dina personuppgifter för att de ska kunna behandla din förfrågan.


  b) Överföring till servicepartner i enlighet med artikel 6, punkt 1a och 1f i GDPR

  För att kunna erbjuda dig alla klubbförmåner, uppdrar vi åt tjänsteleverantörer att t.ex. skicka e-post- eller sms-meddelanden. Till dessa vidarebefordrar vi, tillsammans med stränga bindande instruktioner, de nödvändiga personuppgifter som krävs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag. De här företagen får uppdrag från oss reglerade i kontrakt för behandling av uppgifter, och de får bara använda personuppgifterna i enlighet med våra instruktioner. I de här fallen har vi det juridiska ansvaret för de behandlingar av uppgifter som utförs av de företag vi anlitar.


  c) Överföring till annan tredje part i enlighet med artikel 6, punkt 1c och 1f i GDPR

  Slutligen kan vi överföra dina uppgifter till tredje part eller myndigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning om vi är tvungna enligt lag att göra det (t.ex. baserat på ett krav från en offentlig myndighet eller domstol) eller om vi har rätt att göra det (t.ex. om det är nödvändigt för att utreda brottsliga handlingar eller för att hävda och driva våra rättigheter och intressen).

Dina rättigheter

Du har självklart rättigheter i samband med insamlingen av dina uppgifter, och vi beskriver dem här. Om du vill nyttja någon av nedanstående rättigheter kostnadsfritt, behöver du bara meddela det till oss. Du kan då använda följande kontaktuppgifter utan att några andra kostnader uppkommer för dig än sändningskostnaden.

 • med e-post: dataskydd@mediamarkt.se
 • med post: redblue services GmbH, c/o Media Markt Sweden AB, Enköpingsvägen 27A, 177 38 Järfälla
För din egen säkerhet förbehåller vi oss rätten att be om ytterligare information för att bekräfta din identitet innan vi besvarar din fråga. Om det inte går att identifiera dig förbehåller vi oss också rätten att vägra att besvara din förfrågan.

  a) Rätt till information

  Du har rätt att begära information från oss om de personuppgifter som lagras om dig.


  b) Rätt till rättelse

  Du har rätt att kräva en omedelbar rättelse och/eller komplettering av de personuppgifter som lagras om dig.


  c) Rätt till begränsning av behandling

  Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du bestrider korrektheten i de lagrade uppgifterna om dig, om behandlingen är olaglig och vi inte längre behöver uppgifterna, men du inte vill att uppgifterna raderas och behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller om du har invänt mot behandlingen.


  d) Rätt till radering

  Du har rätt att kräva radering av dina personuppgifter som vi lagrar, såvida inte lagringen av uppgifterna är nödvändig för yttrandefrihet, för informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för skäl som rör allmänt intresse samt för att kunna fastställa eller försvara rättsliga anspråk eller för att göra gällande lagstadgade rättigheter. Observera att när dina uppgifter har raderats kommer du inte längre att ha tillgång till tjänsterna i MediaMarkt Club.


  e) Rätt till information

  Om du har hävdat din rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling, kommer vi att meddela alla mottagare av dina personuppgifter om hur dessa uppgifter har rättats, raderats eller att de nu är föremål för begränsning av behandling, såvida det inte är omöjligt att göra det eller det skulle medföra orimliga ansträngningar.


  f) Rätt till dataportabilitet

  Du har rätt att få ut en kopia av de uppgifter du har lämnat till oss. De ska skickas till dig eller till en tredje part i ett strukturerat, standardiserat och maskinläsbart format. Om du begär att personuppgifterna ska skickas direkt till en annan personuppgiftsansvarig, görs detta bara om det är tekniskt möjligt.


  g) Rätt att göra invändningar

  Du har rätt att få ut en kopia av de uppgifter du har lämnat till oss. De ska skickas till dig eller till en tredje part i ett strukturerat, standardiserat och maskinläsbart format. Om du begär att personuppgifterna ska skickas direkt till en annan personuppgiftsansvarig, görs detta bara om det är tekniskt möjligt.


  h) Rätt att återkalla samtycke

  Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till insamlingen av personuppgifter. Att du återkallar ditt samtycke påverkar dock inte lagligheten av den personuppgiftsbehandling som utfördes fram tills den tidpunkten då du återkallade ditt samtycke. Vi hoppas du förstår att det kan ta en viss tid att behandla ditt återkallande av tekniska orsaker, och att du fortfarande kan få meddelanden från oss under den tiden.


  i) Rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

  Om behandlingen av dina personuppgifter bryter mot dataskyddslagstiftningen, eller om det har skett en överträdelse av dina dataskyddsrättigheter på något annat sätt, kan du lämna ett klaga till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se.


Ändringar i integritetspolicyn

För att säkerställa att vår integritetspolicy alltid uppfyller gällande lagkrav, förbehåller vi oss rätten att när som helst göra ändringar. Det gäller också när integritetspolicyn behöver ändras för att också gälla nya eller reviderade produkter eller tjänster.

Senast uppdaterad: 2021-09-03