Integritetspolicy från den 25 maj 2018

Denna integritetspolicy gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter då samtliga andra dataskydds- och integritetspolicys du fått från ett MediaMarkt-varuhus tidigare samt eventuella hänvisningar till dessa policys då EU:s dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj 2018 och den svenska personuppgiftslagen samtidigt upphör att gälla.

Information om behandling av personuppgifter

Här beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning ”GDPR”. En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, kontonummer och andra upplysningar som direkt eller indirekt kan knytas till en enskild individ. Har du frågor avseende MediaMarkts personuppgiftsbe-handlingen är du välkommen att kontakta det varuhus du handlat i eller kontakta MediaMarkt via e-post: dataskydd@mediamarkt.se eller telefon: 0770-77 87 87 och uppge vilket varuhus du handlat från. dataskydd@mediamarkt.se

Personuppgiftsansvarig

För de personuppgifter om dig som behandlas av oss för att tillhandahålla de varor eller tjänster du beställt, för att kontakta dig som kund och för att i övrigt fullgöra våra uppgifter och skyldigheter, så är Media-Saturn (Media-Saturn Nordic Shared Services AB, org. nr. 556687-5240, Invernessvägen 2, 182 76 Stocksund, telefonnummer: + 46 (0)8 555 021 00, e-postadress: info@mediamarkt.se, hemsida: www.mediamarkt.se) och det varuhus du som kund väljer att handla av (nedan gemensamt benämnda som MediaMarkt) tillsammans personuppgiftsansvariga. Om du inte hittar den information du söker i denna integritetspolicy eller om du i övrigt har frågor gällande hur dina personuppgifter behandlas av MediaMarkt, har du möjlighet att kontakta oss via e-post: dataskydd@mediamarkt.se eller telefon: 0770-77 87 87.

Ändamål med behandling av personuppgifter

MediaMarkt behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla de varor och tjänster du önskar och för att i övrigt kunna bedriva detalj-varuhandel och därtill relaterade funktioner. ”Avtal” mellan dig som kund och MediaMarkt, består i att du köper någon av de varor eller tjänster vi erbjuder.

Personuppgifter som lämnas i samband med kontakt (via mail, telefon eller annat vis), genom ansökan, intresseanmälan, ingående av eller i förberedelse inför eventuellt avtal, eller som i övrigt registreras i samband med administration av ett avtal samt för åtgärd som har begärts innan eller efter att ett avtal mellan dig och MediaMarkt har träffats, behandlas av MediaMarkt i syfte att administrera och dokumentera vår kundrelation till dig.

Vi behandlar även personuppgifter i kontakt med dig som kund, blivande kund eller tidigare kund samt för att hantera frågor och klagomål. Om du ringer in till MediaMarkts kundtjänst kan ditt samtal spelas in och du får i sådant fall information om att så sker innan inspelning börjar. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan MediaMarkt genom tredje part komma att komplettera personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. genom att uppdatera dina adressuppgifter.

Vidare behandlar MediaMarkt personuppgifter i syfte att samla in och kontrollera personuppgifter inför ett beslut (t.ex. gällande delbetalning) och för att administrera och fullgöra ingångna avtal. Behandling av personuppgifter sker också för att MediaMarkt ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lag. Personuppgifter behandlas också för ändamål såsom t.ex. reklamationshantering, garantiärenden, marknadsföring, tävlingar, affärsutveckling, kundundersökningar och statistik.

Personuppgifter kan även behandlas i syfte att informera om MediaMarkts produkter och tjänster. Personuppgifter kan även, om du som kund inte begärt direktreklamspärr hos oss, komma att användas för att skicka direktreklam och erbjudanden av olika slag.

Vidare är MediaMarkt i vissa fall skyldigt enligt lag att lämna ut och på annat sätt behandla personuppgifter för att fullgöra skyldighet enligt lag. Behandling av personuppgifter kan också ske av bolag inom MediaMarkt-koncernen och av företag som MediaMarkt-koncernen samarbetar med för att tillhandahålla sina tjänster. Behandling av personuppgifter sker då av ovan beskrivna ändamål. Om behandlingen sker av företag som koncernen samarbetar med har det i samtliga fall upprättats personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandling av dina personuppgifter vidtas av MediaMarkt i den utsträckning det är nödvändig för att fullgöra avtal där du är part och för att genomföra åtgärder på din begäran innan sådant avtal ingås. Därutöver vidtas behandling av personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra rättslig förpliktelse för MediaMarkt i enlighet med lag (t.ex. avseende bokföring). I de fall där du lämnat uttryckligt samtycke genom vilket du godtagit att MediaMarkt utför viss behandling av personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål, utgör sådant samtycke rättslig grund för den behandlingen av dina personuppgifter. Om ditt samtycke efterfrågas kommer du i sådana fall att få särskild information om den behandling det avser och vad godkännande innebär.

I den utsträckning MediaMarkt behandlar personuppgifter utöver vad som är nödvändigt för att fullgöra avtal, rättslig förpliktelse och i avsaknad av uttryckligt samtycke, så sker sådan behandling med stöd av en intresseavvägning där MediaMarkt identifierat ett ändamål som rör ett berättigat intresse för vilket behandling av personuppgifter är nödvändig – och där MediaMarkt efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter. MediaMarkt har berättigade intressen av att bedriva marknads- och kundanalys, att ta fram underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling samt statistik och av att bedriva direktmarknadsföring. I fall där per-sonuppgifter behandlas inom ramen för sådan verksamhet så utgör en intresseavvägning rättslig grund för den personuppgiftsbehandling som är nödvändig för de ändamål som rör dessa berättigade intressen.

Mottagare av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar och de som kan hämtas in från offentliga register i kompletterande syfte, tas emot av och behandlas huvudsakligen av MediaMarkt. Därutöver kan vi komma att dela dina personuppgifter med tredje part om vi t.ex. är skyldiga att göra detta enligt beslut från myn-dighet eller domstol, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag, eller för att tillvarata vår rätt. Vi kan även komma att lämna uppgifter till bolag inom MediaMarkt-koncernen inom EU/EES och till företag som MediaMarkt-koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster, såsom t.ex. kreditupplysningsföretag, samarbetspartners och underleverantörer.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

MediaMarkt lagrar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss, d.v.s. under hela den tid då det finns ett avtal mellan dig och MediaMarkt, och därefter för att dina rättigheter som kund ska kunna tillvaratas, t.ex. vid reklamations- och garantiärenden. MediaMarkts behandling av personuppgifter följer delvis av rättsliga förpliktelser genom lag. Dessa rättsliga förpliktelser innebär att vi är skyldiga att fortsatt lagra vissa person-uppgifter även då du inte längre är kund hos oss, t.ex. enligt bokföringslagen.

För det fall du ansöker om delbetalning vid ett köp men inte ingår något kreditavtal, lagras dina personuppgifter i maximalt tre månader. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning där MediaMarkt har ett berättigat intresse av att spara dina uppgifter för att underlätta vidare kontakt. För att underlätta denna process är behandlingen nödvändig och MediaMarkt har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre än detta berättigade intresse.

Om du vid kontakt med MediaMarkts kundtjänst har godkänt att samtalet spelas in så sparas samtalet i upp till tre månader. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning där MediaMarkt har ett berättigat intresse att behandla ljudfilen dels i utbildningssyfte, dels i syfte att utveckla kundtjänsten. MediaMarkt har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

I MediaMarkts varuhus sker kamerabevakning med bildinspelning och dessa inspelningar sparas i tre månader om inte annat följer av rättslig förpliktelse. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning där MediaMarkt har ett berättigat intresse att behandla bildinspelningen i syfte att förebygga, förhindra och utreda brott. Media-Markt har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

Om du på något sätt kontaktar MediaMarkt och t.ex. har en fråga om våra produkter eller en förfrågan om att arbeta hos oss hanterar vi de uppgifter som du själv valt att lämna till oss. Beroende på vad ditt ärende gäller kan vi komma att spara dina personuppgifter i upp till 12 månader för att säkra spårbarhet i din kommunikation till oss. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning där MediaMarkt har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter. MediaMarkt har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter. Om vi bedömer att det finns ett intresse för oss och för dig att vi sparar dina uppgifter under en längre tid än 12 månader kommer du få en förfrågan om huruvida du samtycker till att vi sparar dina uppgifter en längre tid. Du kommer då få information om hur lång tid dina personuppgifter kan komma att sparas samt hur du gör om du vill återkalla ditt samtycke. MediaMarkt kan i enskilda fall komma att spara dina personuppgifter under en längre tid om det är motiverat för att tillvarata dina eller MediaMarkts juridiska rättigheter. Du kommer i ett sådant fall att informeras om detta.

Dina rättigheter

Du kan kontakta oss vid frågor om hur dina personuppgifter behandlas via e-post: data-skydd@mediamarkt.se, eller telefon 0770-77 87 87. Du har även rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag, vilket innehåller en sammanställning över de personuppgifter som behandlas om dig av MediaMarkt samt information om hur behandlingen utförs. För att kontrollera och säkerställa din identitet vid en begäran om registerutdrag kommer MediaMarkt som huvudregel att skicka registerutdraget som rekommenderat brev till din folkbokföringsadress.

Därutöver har du rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas) och begränsning (att vi i någon del upphör med behandling) av vår behandling av dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har tillhandahållit MediaMarkt, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, om du önskar överföra sådana personuppgifter direkt till en annan aktör.

Direktmarknadsföring

Du har rätt att när som helst, utan kostnad invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vidtas för att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden till dig. Du invänder genom att följa den länk som återfinns i e-postutskicken, genom att följa den instruktion som följer i SMS-meddelanden eller genom att skicka din begäran till dataskydd@mediamarkt.se alternativt via post till Media-Saturn Nordic Shared Services AB, Invernessvägen 2, 182 76 Stocksund.

Återkallande av samtycke

Om MediaMarkt utför viss behandling av dina personuppgifter på grund av att du lämnat uttryckligt samtycke till att så sker, har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke, d.v.s. meddela oss att du inte längre godkänner den aktuella behandlingen av personuppgifter. Att du på detta sätt motsätter dig behandlingen påverkar dock inte lagligheten av den personuppgiftsbehandling som utfördes fram tills den tidpunkten då du återkallade ditt samtycke.

Klagomål

Du har rätt att inge klagomål avseende Media-Markts personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, telefon: 08-657 61 00 (www.datainspektionen.se).

Varför behöver MediaMarkt dina personuppgifter?

Om du har beställt, begärt eller ingått avtal gällande någon av de varor eller tjänster MediaMarkt erbjuder, så är ditt tillhandahållande av personuppgifter nödvändigt för att ingå sådant avtal. Om du redan är kund hos MediaMarkt kan du behöva tillhandahålla ytterligare personuppgifter för att vi fortsatt ska kunna tillhandahålla våra varor och tjänster och i övrigt för att vi ska ha möjlighet att reglera befintligt avtalsförhållande med dig. Annat än för att fullgöra förpliktelse enligt avtal som du ingått med MediaMarkt, så är du inte skyldig att tillhandahålla personuppgifter. Vill du inte lämna ifrån dig dina personuppgifter så kan det innebära att MediaMarkt inte har möjlighet att tillhandahålla varor, tjänster, service eller information till dig som kund eller annars i kontakt med MediaMarkt.

Om MediaMarkt behandlar personuppgifter om dig som du själv inte har lämnat, så har uppgifterna hämtats från privata och offentliga register, t.ex. genom att uppdatera dina adressuppgifter.

Version 2.0; 2018-05-25